Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Wajibnya Melazimi Jamaah Kaum Muslimin Saat Munculnya Fitnah

Hadits Muslim 3434

Ya. Saya bertanya lagi, Apakah setelah itu ada lagi kebaikan?
beliau menjawab: Ya, akan tetapi ada cacatnya! saya bertanya, Apa cacatnya?
Beliau bersabda:
Kaum yg mengamal sunnah selain dari sunnahku, & memimpin tanpa hidayahku, kamu tahu mereka tapi kamu ingkari. Saya bertanya, Apakah setelah itu akan ada kejahatan lagi?
Jawab beliau: Ya. Yaitu orang-orang yg menyeru menuju neraka Jahannam, barangsiapa memenuhi seruannya maka ia akan dilemparkan ke dalam neraka itu. Maka saya bertanya lagi, Wahai Rasulullah! Tunjukanlah kepada kami ciri-ciri mereka. Beliau menjawab: Baik. Kulit mereka seperti kulit kita & berbicara dgn bahasa kita. Aku bertanya lagi, Wahai Rasulullah, bagaimana petunjuk anda seandainya saya menemui hal yg demikian?
Jawab beliau: Tetaplah kamu bersama jama'ah kaum muslimin & imam (pemimpin) mereka. Saya bertanya lagi, Jika tak ada jama'ah & imam?
beliau menjawab: Tinggalkan semua kelompok meskipun kamu menggigit akar kayu sampai ajal menjemput, & kamu masih tetap pada pendirianmu. [HR. Muslim No.3434].

Hadits Muslim No.3434 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 3435

Setelahku nanti akan ada pemimpin yg memimpin tak dgn petunjukku & mengambil sunah bukan dari sunahku, lalu akan datang beberapa laki-laki yg hati mereka sebagaimana hatinya setan dalam rupa manusia. Hudzaifah berkata; saya betanya, Wahai Rasulullah, jika hal itu menimpaku apa yg anda perintahkan kepadaku?
beliau menjawab: Dengar & patuhilah kepada pemimpinmu, walaupun ia memukulmu & merampas harta bendamu, dengar & patuhilah dia. [HR. Muslim No.3435].

Hadits Muslim No.3435 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 3436

Barangsiapa keluar dari ketaatan & tak mau bergabung dgn Jama'ah kemudian ia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Dan barangsiapa mati di bawah bendera kefanatikan, dia marah karena fanatik kesukuan atau karena ingin menolong kebangsaan kemudian dia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Dan barangsiapa keluar dari ummatku, kemudian menyerang orang-orang yg baik maupun yg fajir tanpa memperdulikan orang mukmin, & tak pernah mengindahkan janji yg telah di buatnya, maka dia tak termasuk dari golonganku & saya tak termasuk dari golongannya. Dan telah menceritakan kepadaku 'Ubaidullah bin Umar Al Qawariri telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Ghailan bin Jarir dari Ziyad bin Riyah Al Qaisi dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah bersabda seperti hadits Jarir, dia berkata, Dan tak memperdulikan orang mukminnya. [HR. Muslim No.3436].

Hadits Muslim No.3436 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 3437

Barang siapa keluar dari keta'atan & memisahkan diri dari Jama'ah kemudian dia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Barangsiapa terbunuh di bawah bendera kefanatikan, balas dendam karena kefanatikan, & berperang karena kebangsaan, maka dia tak termasuk dari ummatku. Dan barangsiapa keluar dari ummatku lalu (menyerang) ummatku & membunuh orang yg baik maupun yg fajir, & tak memperdulikan orang mukminnya serta tak pernah mengindahkan janji yg telah dibuatnya, maka dia tak termasuk dari golonganku. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna & Ibnu Basyar keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Ghailan bin Jarir dgn isnad ini, namun dalam hadits Ibnu Mutsanna tak disebutkan, Nabi . Sedangkan dalam riwayat Ibnu Basyar dia menyebutkan, Rasulullah bersabda….sebagaimana hadits mereka. [HR. Muslim No.3437].

Hadits Muslim No.3437 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 3438

Barangsiapa melihat pada diri pemimpinnya ada sesuatu yg ia benci hendaknya ia bersabar, sebab siapa yg memisahkan diri dari Jama'ah walau sejengkal kemudian dia mati, maka matinya seperti mati Jahiliyyah. [HR. Muslim No.3438].

Hadits Muslim No.3438 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 3439

Barangsiapa membenci sesuatu pada diri pemimpinnya, hendaknya ia bersabar sebab tidaklah seseorang keluar dari kepemimpinan (kaum Muslimin) walau sejengkal, kemudian mati kecuali ia mati seperti mati jahiliyah. [HR. Muslim No.3439].

Hadits Muslim No.3439 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 3440

Barangsiapa terbunuh karena membela bendera kefanatikan yg menyeru kepada kebangsaan atau mendukungnya, maka matinya seperti mati Jahiliyah. [HR. Muslim No.3440].

Hadits Muslim No.3440 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 3441

Barangsiapa melepas tangannya dari ketaatan, maka ia akan menemui Allah di hari Kiamat dalam keadaan tak memiliki hujjah, danbarang siapa mati dalam keadaan tak berbaiat, maka ia mati seperti mati jahiliyyah. Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abdullah bin Bukair telah menceritakan kepada kami Laits dari Rasulullah 'Ubaidullah bin Abu Ja'far dari Bukair bin Abdullah bin Al Asyaj dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa dia mendatangi Ibnu Muthi' lalu menyebutkan dari Nabi seperti hadits di atas. Dan telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Ali telah menceritakan kepada kami Ibnu Mahdi. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Amru bin Jabalah telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Umar semuanya berkata; telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Sa'd dari Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Ibnu Umar dari Nabi semakna dgn hadits Nafi' dari Ibnu Umar. [HR. Muslim No.3441].

Hadits Muslim No.3441 Secara Lengkap

[[[]]]