Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Gandum Dengan Gandum Dengan Takaran Sama, Dimakruhkan Melebihi

Hadits Tirmidzi 1161

Emas (ditukar) dgn emas jika sama ukuran berat timbanganya, perak (ditukar) dgn perak jika sama berat timbangannya & kurma (ditukar) dgn kurma jika sama berat takarannya, burr (gandum) dgn burr (gandum) jika sama berat takarannya, garam dgn garam jika sama berat timbangannya, sya'ir (gandum) dgn sya'ir (gandum) jika sama berat timbangannya. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan sungguh ia telah melakukan riba. Juallah emas dgn perak bagaimana pun kalian suka namun secara tunai & jualah sya'ir (gandum) dgn kurma bagaimana pun kalian suka namun secara tunai. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abu Sa'id, Abu Hurairah, Bilal & Anas. Abu Isa berkata; Hadits Ubadah adl hadits hasan shahih & sebagian mereka telah meriwayatkan hadits ini dari Khalid dgn sanad ini, beliau bersabda:
Juallah burr (gandum) dgn sya'ir (gandum) bagaimana pun kalian suka namun secara tunai. Dan sebagian dari mereka meriwayatkan hadits ini dari Khalid dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'Ats dari Ubadah dari Nabi (maka ia menyebutkan sebagaimana) Al hadits (berbunyi), & menambah di dalamnya; Khalid berkata; Abu Qilabah berkata; Juallah burr (gandum) dgn sya'ir (gandum) bagaimana pun kalian suka. Lalu ia menyebutkan hadits itu. Hadits ini menjadi pedoman amal menurut para ulama, mereka tak membolehkan menjual burr (gandum) dgn burr (gandum) kecuali sama takaran beratnya, & sya'ir (gandum) dgn sya'ir (gandum) kecuali sama berat ukurannya, jika berbeda jenis maka tak apa-apa menjual dgn cara dilebihkan (salah satu ukuran beratnya) jika hal itu dilakukan secara tunai, ini adl pendapat kebanyakan ulama dari kalangan sahabat Nabi & selain mereka & ini juga pendapat Sufyan Ats Tsauri, Asy Syafi'i, Ahmad & Ishaq. Asy Syafi'i berkata; Hujjah (dasar) dalam hal ini adl sabda Nabi : Juallah sya'ir (gandum) dgn burr (gandum) bagaimana pun kalian suka namun secara tunai. Abu Isa berkata; Sekumpulan dari para ulama memakruhkan menjual hinthah (biji gandum) dgn sya'ir (gandum) kecuali sama ukuran beratnya, ini adl pendapat Malik bin Anas, namun pendapat pertama lebih shahih. [HR. Tirmidzi No.1161].

Hadits Tirmidzi No.1161 Secara Lengkap

[[[]]]