Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Bolehnya Melangkah Satu Atau Dua Kali Dalam Shalat

Hadits Muslim 847

Suruhlah anakmu yg tukang kayu itu membuatkan sebuah mimbar kayu untuk tempatku berpidato kepada orang-orang'. Maka dia membuat tiga tingkat ini. Kemudian Rasulullah memerintahkan supaya meletakkan mimbar itu di tempat ini. Mimbar itu terbuat dari kayu hutan. Aku melihat Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam shalat di atas mimbar itu. Lalu beliau bertakbir, maka orang-orang pun bertakbir pula di belakangnya, sedangkan beliau masih di atas mimbar. Kemudian beliau bangkit dari rukuk, lalu turun sambil mundur sehingga beliau sujud di kaki mimbar. Kemudian beliau kembali pula ke atas mimbar hingga selesai shalat. Sesudah itu beliau menghadap kepada orang-orang lalu bersabda, 'Wahai sekalian manusia, aku melalukan ini supaya kalian semua mengikutiku, & supaya kalian belajar cara shalatku'. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qari al-Qurasyi telah menceritakan kepadaku Abu Hazim bahwa beberapa laki-laki datang kepada Sahl bin Sa'd dia berkata, --Lewat jalur periwayatan lain-- & telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah & Zuhair bin Harb serta Ibnu Abi Umar mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Abu Hazim dia berkata, Mereka mendatangi Sahl bin Sa'ad, lalu mereka menanyakan kepadanya, 'Terbuat dari apa mimbar Nabi , ' lalu mereka membawakan hadits tersebut semisal hadits Ibnu Abi Hazim. [HR. Muslim No.847].

Hadits Muslim No.847 Secara Lengkap

[[[]]]

Masjid dan Tempat-tempat Shalat