Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Tanda Munafiq

Hadits Tirmidzi 2555

Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga; apabila dia berbicara berdusta, apabila berjanji dia mengingkari, apabila dia dipercaya dia khianat. Abu Isa berkata; 'Ini hadits hasan gharib dari hadits al Ala'. Dan ia diriwayatkan dari bukan hanya satu jalur dari Abu Hurairah dari Nabi . Dan dalam bab tersebut (juga diriwayatkan) dari Ibnu Mas'ud, Anas, & Jabir. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far dari Abu Suhail bin Malik dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi semisalnya dgn riwayat bil Makna. Abu Isa berkata; 'Ini hadits shahih. Abu Suhail adl paman Malik bin Anas, namanya Nafi' bin Malik bin Abu Amir al Ashbahi al Khaulani.' [HR. Tirmidzi No.2555].

Hadits Tirmidzi No.2555 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Tirmidzi 2556

Ada empat perkara, barangsiapa yg empat perkara tersebut ada pada dirinya maka dia menjadi orang munafik, & apabila salah satu sifat dari empat perkara tersebut ada pada dirinya, maka pada dirinya terdapat satu sifat dari kemunafikan hingga dia meninggalkannya: orang yg apabila berbicara dia bohong, & apabila dia berjanji maka dia mengingkari, apabila dia memusuhi maka dia melakukan kekejian (dengan melampaui batas), & apabila dia mengadakan perjanjian maka dia yg mulai membatalkannya. Abu Isa berkata; 'Ini hadits hasan shahih, telah menceritakan kepada kami al Hasan bin Ali al Khallal telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dari al A'masy dari Abdullah bin Murrah dgn sanad ini semisalnya. Abu Isa berkata; 'Ini hadits hasan shahih, makna ini menurut ahli ilmu hanyalah kemunafikan dalam amal, & kemunafikan dalam berbohong hanya pada masa Rasulullah . Demikianlah diriwayatkan dari al Hasan al Bashri sebagian dari hadits ini bahwa dia berkata, 'Kemunafikan itu ada dua: kemunafikan dalam amal & kemunafikan dalam berbohong'. [HR. Tirmidzi No.2556].

Hadits Tirmidzi No.2556 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Tirmidzi 2557

Jika seseorang berjanji & berniat untuk menepati janjinya, namun tak menepatinya maka tak ada dosa baginya. Abu Isa berkata; 'Hadits ini gharib, & isnadnya tak kuat, Ali bin Abdul A'la adl orang yg tsiqah sedangkan Abu An Nu'man & Abu Waqqash tak dikenal, keduanya majhul (tidak diketahui).' [HR. Tirmidzi No.2557].

Hadits Tirmidzi No.2557 Secara Lengkap

[[[]]]