Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Melakukan Dua Sujud Sahwi Sebelum Salam

Hadits Tirmidzi 356

berdiri ketika shalat zhuhur yg seharusnya duduk. Maka ketika telah selesai beliau sujud dgn dua kali sujud, beliau bertakbir pada setiap sujud & duduk sebelum salam. Orang-orang ikut sujud sahwi dua kali sujud bersama beliau sebagai pengganti duduk yg beliau terlupa. Ia berkata; Dalam bab ini juga ada riwayat dari Abdurrahman bin Auf. [HR. Tirmidzi No.356].

Hadits Tirmidzi No.356 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Tirmidzi 357

sujud dgn dua kali sujud sebelum salam. Abu Isa berkata; Hadits Ibnu Buhainah derajatnya hasan shahih.
Hadits ini diamalkan oleh sebagian ahli ilmu. Dan ini adl pendapat yg diambil oleh Syafi'i. Ia berpendapat bahwa dua sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Ia mengatakan, Hadits ini menghapus hadits-hadits yg lain, & ia menyebutkan juga bahwa seperti itulah terakhir kali yg dilakukan oleh Nabi . Ahmad & Ishaq berkata; Jika seseorang berdiri pada rakaat kedua maka ia harus sujud dua kali sebelum salam berdasarkan hadits Ibnu Buhainah. Dan Abdullah Ibnu Buhainah adl Abdullah bin Malik. Ia adl Ibnu Bunainah, ayahnya bernama Malik & ibunya bernama Buhainah. Seperti inilah Ishaq bin Manshur mengabarkan kepadaku dari Ali bin Abdullah bin Al Madini. Abu Isa berkata; Para ahli ilmu berselisih pendapat kapan seseorang harus sujud sahwi, sebelum salam atau setelahnya. Sebagian mereka berpendapat bahwa itu dilakukan setelah salam. Pendapat ini diambil oleh Sufyan Ats Tsauri & penduduk Kufah. Sedangkan sebagian yg lain berpendapat bahwa itu dilakukan sebelum salam. Pendapat ini banyak diambil oleh para fuqaha Madinah seperti Yahya bin Sa'id, Rabi'ah & yg lainnya. Pendapat ini juga diambil oleh Imam Syafi'i. Sebagian ulama mengatakan, Jika itu berupa tambahan maka sujud dilakukan setelah salam, tetapi jika berupa kekurangan rakaat maka sebelum salam. Pendapat ini diambil oleh Malik bin Anas. Imam Ahmad berkata; Tidak pernah diriwayatkan dari Nabi tentang dua sujud sahwi, maka hadits itu diamalkan sesuai dgn kasus yg menyertainya. Jika seseorang berdiri pada rakaat kedua sebagaimana hadits Ibnu Buhainah maka ia sujud dua kali sebelum salam. Jika ia shalat zhuhur lima rakaat maka ia sujud dua kali setelah salam. Dan jika ia salam di rakaat kedua pada shalat zhuhur atau asar maka ia sujud setelah salam. Setiap itu dilakukan sesuai dgn kasusnya. Dan setiap lupa tak pernah disebutkan riwayat dari Nabi , karena sesungguhnya dua sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Dalam hal ini Imam Ishaq juga mengatakan sebagaiaman yg dikatakan oleh Imam Ahmad, hanya saja ia mengatakan, Dan setiap lupa tak pernah disebutkan riwayat dari Nabi , jika itu berupa tambahan dalam shalat maka ia sujud sebelum salam, namun jika kurang dalam rakaat maka ia sujud sebelum salam. [HR. Tirmidzi No.357].

Hadits Tirmidzi No.357 Secara Lengkap

[[[]]]