Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Memperbanyak Air Kuah

Hadits Tirmidzi 1755

Jika salah seorang dari kalian membeli daging perbanyaklah kuahnya & jika dia tak mendapatkan daging dia akan mendapatkan kuahnya & itu merupakan salah satu dari dua daging. Hadits semakna juga diriwayatkan dari Abu Dzar. Abu 'Isa berkata; Ini merupakan hadits gharib tak kami ketahui kecuali dari jalur ini dari haditsnya Muhammad bin Fadla` & Muhammad bin Fadlaa` dialah yg mengungkapkan. Dan Sulaiman bin Harb telah mencelanya. Sedangkan Alqamah binn Abdullah adl saudaranya Bakr bin Abdullah Al Muzani. [HR. Tirmidzi No.1755].

Hadits Tirmidzi No.1755 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Tirmidzi 1756

Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian meremehkan sesuatu pun dari amal kebaikan. Jika ia tak mendapatkan sesuatu (untuk berbuat baik), hendaklah ia berwajah ceria terhadap temannya. Apabila kamu membeli daging atau memasak makanan di atas periuk, maka perbanyaknya kuahnya & berikanlah dari makanan itu untuk tetanggamu. Abu Isa berkata; Ini adl hadits hasan shahih.
Dan Syu'bah juga telah meriwayatkannya dari Abu Imran Al Jauni. [HR. Tirmidzi No.1756].

Hadits Tirmidzi No.1756 Secara Lengkap

[[[]]]