Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Meringankan Shalat dan Khutbah

Hadits Muslim 1433

Saya pernah shalat (Jum'at) bersama Rasulullah , lama shalat & khutbah beliau pertengahan (tidak terlalu panjang atau terlalu pendek). [HR. Muslim No.1433].

Hadits Muslim No.1433 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 1434

Kami telah beberapa kali shalat (Jum'at) bersama Rasulullah , maka shalat & khutbah beliau adl pertengahan (tidak terlalu panjang & tak pula terlalu pendek). Sementara dalam riwayat Abu Bakar bin Zakariya dari Simak. [HR. Muslim No.1434].

Hadits Muslim No.1434 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 1435

Amma ba'du. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adl Kitabullah, sebaik-baik petunjuk adl petunjuk Muhammad . Seburuk-buruk perkara adl perkara yg diada-adakan & setiap bid'ah adl sesat. Kemudian beliau bersabda:
Aku lebih utama bagi setiap muslim daripada dirinya sendiri. Karena itu, siapa yg meninggalkan harta, maka harta itu adl miliki keluarganya. Sedangkan siapa yg mati dgn meninggalkan hutang atau keluarga yg terlantar, maka hal itu adl tanggungjawabku. Dan telah menceritakan kepada kami Abdu bin Humaid telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Bilal telah menceritakan kepadaku Ja'far bin Muhammad dari bapaknya ia berkata; Saya mendengar Jabir bin Abdullah berkata; Isi khutbah Nabi pada hari Jum'at adalah, beliau memuji Allah, & membaca puji-pujian atas-Nya, kemudian berliau menyampaikan khutbah dgn suara yg lantang. Kemudian ia pun menyebutkan hadits. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Ja'far dari Bapaknya dari Jabir berkata; Rasulullah jika berkhotbah, beliau memuji Allah & bersyukur kepadaNya kemudian beliau melanjutkan dgn kata; Barangsiapa yg Allah memberinya petunjuk, niscaya tak ada yg akan menyesatkannya, & barangsiapa yg sesat, niscaya tak ada yg menunjukinya, & sebaik-baik perkataan adl Kitab Allah, kemudian hadits sebagaimana hadits Ats Tsaqafi. [HR. Muslim No.1435].

Hadits Muslim No.1435 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 1436

INNAL HAMDA LILLAHI NAHMADUHU WA NASTA'IINUHU MAN YAHDIHILLAHU FALAA MUDLILLA LAHU WA MAN YUDLLIL FALAA HAADLIYA LAHU WA ASYHADU AN LAA ILAAHA ILLALLAH WAHDAHU LAA SYARIIKA LAHU WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN 'ABDUHU WA RASUULUH AMMA BA'DU. Dlimad berkata, Ulangilah lagi kata-katamu tadi. Maka Nabi pun mengulanginya kembali hingga tiga kali. Akhirnya Dlimad berkata, Aku telah mendengar kata-kata tukang tenun, kata-kata tukang sihir & kata-kata tukang sya'ir tetapi aku belum pernah mendengar kata-kata seperti yg Anda ucapkan itu, akupun juga pernah mengarungi lautan. Berikanlah tangan Anda padaku, aku akan bersumpah setia dgn Anda untuk memeluk Islam. Maka beliau pun membai'atnya. Kemudian Rasulullah bersabda:
Dan juga untuk kaummu. Dlimad berkata, Ya, juga untuk kaumku. Tidak berapa lama kemudian, Rasulullah mengutus Sariyah (pasukan khusus yg ditugaskan utuk operasi tertentu), lalu mereka melewati kaumnya Dlimad. Lalu komandan pasukan itu bertanya kepada para prajuritnya, Adakah kalian mengambil sesuatu dari kampun itu?
maka seorang laki-laki menyahut, Ada, saya telah mengambil ember mereka. maka sang komandan pun berkata, Kembalikanlah. Karena mereka adl kaumnya Dlimad. [HR. Muslim No.1436].

Hadits Muslim No.1436 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 1437

Sesungguhnya lamanya shalat & pendeknya khutbah seseorang itu menunjukkan tentang pemahaman ia tentang agamanya. Karena itu, panjangkanlah shalat & pendekkanlah khutbah, karena sebagian dari bayan (penjelasan) adl sihir. [HR. Muslim No.1437].

Hadits Muslim No.1437 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 1438

Seburuk-buruk Khathib adl kamu. Maka katakanlah, 'Dan barangsiapa yg bermaksiat kepada Allah & Rasul-Nya. Ibnu Numair mengatakan; Maka ia telah tersesat. [HR. Muslim No.1438].

Hadits Muslim No.1438 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 1439

mereka memanggil, Wahai Malik. [HR. Muslim No.1439].

Hadits Muslim No.1439 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 1440

Aku menghafal surat Qaaf langsung dari mulut Rasulullah , yakni ketika beliau membacanya beberapa kali di atas mimbar dalam khutbah Jum'at. Dan telah menceritakannya kepadaku Abu Thahir telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb dari Yahya bin Ayyub dari Yahya bin Sa'id dari Amrah dari saudara perempuan Amrah binti Abdurrahman & lebih besar darinya. yakni sebagaimana hadits Sulaiman bin Bilal. [HR. Muslim No.1440].

Hadits Muslim No.1440 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 1441

Tidaklah saya menghafal surat Qaaf kecuali dari mulut Rasulullah , beliau membacanya pada setiap kali khutbah Jum'at. Dan tempat pembuatan roti kami dgn pembuatan roti Rasulullah adl satu. [HR. Muslim No.1441].

Hadits Muslim No.1441 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 1442

Tempat pembuatan roti kami & tempat pembuatan roti Rasulullah adl sama selama dua atau satu tahun lebih, & tidaklah saya menghafal surat 'QAAF WAL QUR`ANIL MAJIID' kecuali dari lisan Rasulullah , beliau membacanya pada setiap hari Jum'at di atas mimbar saat beliau menyampaikan khutbah kepada manusia. [HR. Muslim No.1442].

Hadits Muslim No.1442 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 1443

saya telah melihat Rasulullah , beliau tak menambah lagi setelah memberikan isyarat dgn tangannya seperti ini -ia pun memberi isyarat dgn jari telunjuknya-. Dan telah menceritakannya kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Hushain bin Abdurrahman ia berkata; Saya melihat Bisyra bin Marwan pada hari Jum'at mengangkat kedua tangannya, maka Umarah bin Ru`aibah pun berkata. Kemudian ia pun menyebutkan hadits semisal. [HR. Muslim No.1443].

Hadits Muslim No.1443 Secara Lengkap

[[[]]]