Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Laki-laki Menikahi Wanita, dan Meninggal Sebelum Melunasi Mahar

Hadits Tirmidzi 1064

Rasulullah telah memberi keputusan hukum mengenai Barwa' binti Wasyiq, salah seorang dari kaum kami seperti yg kau putuskan. Ibnu Mas'ud merasa senang. Abu Isa; Hadits semakna diriwayatkan dari Al Jarrh. Telah bercerita kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah bercerita kepada kami Yazid bin Harun & Abdurrazaq keduanya meriwayatkan dari Sufyan dari Manshur seperti hadits di atas. Abu 'Isa berkata; Hadits Ibnu Mas'ud merupakan hadits hasan shahih.
Telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud melalui lebih dari satu jalur & hadits ini diamalkan oleh sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi & yg lainnya. Di antaranya: Ats Tsauri, Ahmad & Ishaq. Sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi di antaranya: Ali bin Abu Thalib, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas & Ibnu Umar, berpendapat; Jika seorang lelaki menikahi seorang wanita, namun sebelum bersetubuh dengannya & menentukan mahar untuknya dia meninggal, maka si wanita mendapatkan warisan tetapi tak mendapatkan mahar. Dia wajib menjalani masa iddah. Ini merupakan pendapat Syafi'i. Dia berkata:
Jika hadits Barwa' binti Wasyiq yaitu hadits shahih, maka hujjah masalah ini ialah hadits Nabi . Diriwayatkan dari Syafi'i bahwa dia mencabut pendapat ini di Mesir lalu berpendapat dgn hadits Barwa' binti Wasyiq. [HR. Tirmidzi No.1064].

Hadits Tirmidzi No.1064 Secara Lengkap

[[[]]]