Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Membacakan untuk Jenazah Dengan Alfatihah

Hadits Tirmidzi 947

membacakan untuk jenazah surat Al Fatihah. (Ahmad bin Hanbal) berkata, Hadits semakna diriwayatkan dari Ummu Syarik. Abu 'Isa berkata; Sanad hadits Ibnu Abbas bukan sanad yg kuat. Ibrahim bin Utsman ialah Abu Syaibah Al Wasithi, seorang yg haditsnya munkar. Dan yg benar dari Ibnu Abbas ialah perkataannya yg berbunyi; Termasuk perkara Sunnah ialah membacakan surat Al Fatihah atas jenazah. [HR. Tirmidzi No.947].

Hadits Tirmidzi No.947 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Tirmidzi 948

melakukan shalat jenazah, lalu dia membaca Al Fatihah. Saya bertanya kepadanya, lalu dia menjawabnya bahwa termasuk dari sunah atau termasuk bagian dari kesempurnaan sunah. Abu Isa berkata; Ini merupakan hadits hasan shahih.
Diamalkan sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi & yg lainnya. Mereka memilih pendapat bahwa agar dibaca Al Fatihah setelah takbir yg pertama. Ini juga merupakan pendapat Syafi'i, Ahmad & Ishaq. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu tak dibaca pada shalat jenazah, tetapi hanya dgn memuji Allah, membaca shalawat atas Nabi & berdo'a untuk mayit. Ini adl pendapat Ats Tsauri & yg lainnya dari penduduk Kuffah, Thalhah bin Abdullah bin Auf yaitu anak saudara Abdurrahman bin Auf yg Az-Zuhri meriwayatkan darinya. [HR. Tirmidzi No.948].

Hadits Tirmidzi No.948 Secara Lengkap

[[[]]]