Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Sedekah Isteri Dari Rumah Suaminya

Hadits Tirmidzi 606

Tidak boleh seorang wanita menginfakkan sesuatu dari rumah suaminya kecuali atas seizinnya. Beliau ditanya, termasuk makanan wahai Rasulullah?
beliau menjawab: Itu merupakan harta kami yg paling baik. Dalam bab ini (ada juga riwayat -pent) dari Sa'ad bin Abu Waqqash, Asma' binti Abu Bakar, Abu Hurairah, Abdullah bin Amru & 'Aisyah. Abu 'Isa berkata, hadits Abu Umamah merupakan hadits hasan. [HR. Tirmidzi No.606].

Hadits Tirmidzi No.606 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Tirmidzi 607

Jika seorang wanita bersedekah dari harta suaminya maka dia akan mendapatkan pahala, begitu juga dgn suaminya, & orang yg menyimpannya tak ada seorangpun yg berkurang pahalanya. Masing-masing di antara mereka tak mengurangi pahala yg lainnya sedikitpun. Suami (mendapat pahala) dari hasil usahanya sedangkan istri (mendapatkan pahala) dari apa yg disedekahkan. Berkata Abu 'Isa: Ini merupakan hadits hasan. [HR. Tirmidzi No.607].

Hadits Tirmidzi No.607 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Tirmidzi 608

Jika seorang istri berinfaq dari harta suaminya dgn seizin dia & tak berlebih-lebihan (dalam berinfaq) niscaya dia mendapatkan pahala seperti pahala suaminya selama dirinya meniatkan untuk kebaikan, begitu juga bagi orang yg menyimpankan hartanya. Abu 'Isa berkata, Ini merupakan hadits hasan shahih & lebih shahih dari hadits Amru bin Murrah dari Abu Wa'il sedangkan Amru bin Murrah tak menyebutkan dalam haditsnya bahwa dia meriwayatkan dari Masruq. [HR. Tirmidzi No.608].

Hadits Tirmidzi No.608 Secara Lengkap

[[[]]]