Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Penjelasan Tentang Zhihar

Hadits Abudaud 1892

saya dahulu adl orang yg sering menggauli isteri tak seperti orang selainku yg menggauli isterinya. Tatkala telah masuk Bulan Ramadhan, saya khawatir menggauli isteriku sehingga hal itu berlanjut hingga pagi hari. Maka aku menzhihar isteriku hingga Bulan Ramadhan berlalu. Ketika pada malam hari ia membantuku tiba-tiba tersingkap sedikit darinya, maka tak lama kemudian saya menggaulinya. Kemudian tatkala pagi hari saya keluar menuju kepada kaumku & mengabarkan hal tersebut kepada mereka, & saya katakan; pergilah kalian bersamaku kepada Rasulullah ! Lalu mereka mengatakan; tidak, demi Allah kami tak akan pergi bersamamu. Maka saya pergi kepada Rasulullah & menceritakan hal tersebut kepada beliau. Kemudian beliau berkata:
Wahai Salamah, apakah engkau melakukan hal ini?
Saya katakan; saya melakukan hal ini -sebanyak dua kali-, & saya bersabar terhadap terhadap keputusan Allah, maka putuskanlah terhadap diriku apa yg telah Allah perlihatkan kepada dirimu. Beliau bersabda:
Bebaskan budak. Aku katakan; demi Dzat yg mengutusmu dgn kebenaran tidaklah saya memiliki budak selain dirinya. Beliau bersabda:
Berpuasalah dua bulan berturut-turut! Lalu saya katakan; tidaklah saya tertimpa sesuatu yg menimpaku kecuali ketika saya berpuasa. Beliau bersabda:
Berilah makan satu wasaq kurma enam puluh orang miskin. Lalu saya katakan; demi Dzat yg mengutusmu dgn kebenaran, sungguh kami bermalam dalam keadaan tak memiliki makanan. Beliau berkata:
Pergilah kepada penjaga Shadaqah Bani Zuraiq, hendaknya ia memberikannya kepadamu & berilah makan enam puluh orang miskin satu wasaq kurma, & makanlah sisanya bersama keluargamu. Kemudian saya kembali kepada kaumku & berkata; aku dapatkan di sisi kalian kesempitan serta pendapat yg buruk, & aku dapatkan di sisi Rasulullah kelapangan & pendapat yg baik, beliau telah memerintahkan agar aku diberi shadaqah kalian. Ibnu Al 'Ala` menambahkan; Ibnu Idris Bayadhah berkata; Marga dari Bani Zuraiq. [HR. Abudaud No.1892].

Hadits Abudaud No.1892 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 1893

Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yg mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, & mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat hingga penyebutan kewajiban yg Allah wajibkan. Kemudian beliau berkata:
Ia bebaskan seorang budak. Khuwailah berkata; ia tak memilikinya. Beliau berkata; ia berpuasa dua bulan berturut-turut. Khuwailah berkata; wahai rasulullah, sesungguhnya ia adl orang yg tua renta, ia tak mampu untuk berpuasa. Beliau berkata:
Hendaknya ia memberi makan enam orang miskin. Khuwailah berkata; ia tak memiliki sesuatu yg dapat ia sedekahkan. Khuwailah berkata; kemudian pada saat itu ia diberi satu 'araq kurma. Aku katakan; wahai Rasulullah, aku akan membantunya dgn satu 'araq yg lainnya. Beliau bersabda:
Engkau telah berbuat baik, pergilah & berilah makan untuknya enam puluh orang miskin & kembalilah kepada anak pamanmu. Ma'mar bin Abdullah bin Hanzhalah berkata; 'Araq adl enam puluh sha'. Abu Daud berkata dalam hadits ini; sesungguhnya Khuwailah membayar kafarah untuk suaminya tanpa meminta pertimbangan darinya. Abu Daud berkata; & orang ini adl saudara 'Ubadah bin Ash Shamit. Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Yahya Abu Al Ashbagh Al Harrani, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salamah dari Ibnu Ishaq dgn sanad ini seperti itu, hanya saja ia mengatakan; & 'araq adl keranjang yg memuat tiga puluh sha'. Abu Daud berkata; & hadits ini lebih shahih daripada hadits Yahya bin Adam. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Aban, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Abu Salamah bin Abdurrahman, ia berkata; yg dimaksud dgn 'araq yaitu keranjang yg muat lima belas sha'. [HR. Abudaud No.1893].

Hadits Abudaud No.1893 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 1894

Bersedekahlah dgn kurma ini. Ia berkata; wahai Rasulullah, apakah aku harus bersedekah kepada orang yg lebih fakir daripadaku & daripada keluargaku?
Kemudian Rasulullah berkata:
Makanlah bersama keluargamu. [HR. Abudaud No.1894].

Hadits Abudaud No.1894 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 1895

telah memberikan kepadanya lima belas sha' gandum untuk memberikan makan kepada enam puluh orang miskin. Abu Daud berkata; 'Atha` tak bertemu dgn Aus, yg merupakan diantara orang yg ikut perang Badr & telah lama meninggal. Hadits tersebut adl hadits mursal, mereka meriwayatkannya dari Al Auza'i, dari 'Atho`, bahwa Aus. [HR. Abudaud No.1895].

Hadits Abudaud No.1895 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 1896

kemudian Allah menurunkan padanya ayat mengenai kafarah zhihar. Telah menceritakan kepada kami Harun bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Fadhl, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hisyam bin 'Urwah dari 'Urwah dari Aisyah seperti itu. [HR. Abudaud No.1896].

Hadits Abudaud No.1896 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 1897

Jauhi dia hingga engkau membayar kafarah. [HR. Abudaud No.1897].

Hadits Abudaud No.1897 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 1898

Lalu beliau memerintahkannya agar membayar kafarah. Telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Ayyub, Telah menceritakan kepada kami Isma'il, telah menceritakan kepada kami Al Hakam bin Aban dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi seperti itu, & ia tak menyebutkan betis. Telah menceritakan kepada kami Abu Kamil bahwa Abdul Aziz bin Al Mukhtar telah menceritakan kepada mereka; telah menceritakan kepada kami Khalid, telah menceritakan kepadaku seseorang dari Ikrimah dari Nabi dgn hadits seperti hadits Sufyan. Abu Daud berkata; aku mendengar Muhammad bin Isa menceritakan mengenainya. Telah menceritakan kepada kami Al Mu'tamir, ia berkata; aku telah mendengar Al Hakam bin Aban, ia menceritakan dgn hadits ini & tak menyebutkan Ibnu Abbas. Ia mengatakannya dari Ikrimah. Abu Daud berkata; Al Husain bin Huraits menulis surat kepadaku, ia berkata; telah mengabarkan kepada kami Al Fadhl bin Musa dari Ma'mar dari Al Hakam bin Aban, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas secara makna dari Nabi . [HR. Abudaud No.1898].

Hadits Abudaud No.1898 Secara Lengkap

[[[]]]