Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Wanita yang Dilarang untuk Disatukan Dalam Satu Perkawinan

Hadits Abudaud 1768

Tidak boleh seorang wanita dinikahi sebagai madu bibinya (saudari ayah), & seorang bibi dinikahi sebagai madu anak wanita saudara laki-lakinya, & tak boleh seorang wanita dinikahi sebagai madu bibinya (saudari ibu) & seorang bibi sebagai madu bagi anak wanita saudara wanitanya. Dan tak boleh seorang kakak wanita dinikahi sebagai madu adik wanitanya, & adik wanita dinikahi sebagai madu kakak wanitanya. [HR. Abudaud No.1768].

Hadits Abudaud No.1768 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 1769

Rasulullah melarang menggabungkan (dalam satu perkawinan) antara seorang wanita dgn bibi (saudara wanita ibu) serta seorang wanita dgn bibi (saudara wanita ayah). [HR. Abudaud No.1769].

Hadits Abudaud No.1769 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 1770

tidak menyukai untuk menggabungkan (dalam satu perkawinan) antara seorang bibi (dari pihak bapak) dgn bibi (dari pihak ibu), serta antara dua bibi (dari pihak ibu) dgn dua bibi (dari pihak ayah). [HR. Abudaud No.1770].

Hadits Abudaud No.1770 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 1771

Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, & apa yg dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yg kamu tak memberikan kepada mereka apa yg ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka). Aisyah berkata; yg Allah sebutkan bahwa sesuatu tersebut yg dibacakan atas mereka dalam Al Qur'an adl ayat pertama yg Allah firmankan: (Dan jika kamu takut tak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yg yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yg kamu senangi) . Aisyah berkata:
sedangkan firman Allah dalam ayat terakhir: (sedang kamu ingin mengawini mereka), adl ketidaksenangan salah seorang di antara kalian kepada wanita yatimnya yg berada dalam asuhannya ketika kecantikan & harta mereka sedikit. Maka mereka dilarang menikahi wanita yatim yg ingin dinikahinya karena kecantikan & hartanya kecuali dgn keadilan karena ketidak senangan kepada mereka. Yunus berkata; Rabi'ah berkata tentang firman Allah: (Dan jika kamu takut tak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yg yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yg kamu senangi), ia berkata; tinggalkanlah mereka, & jika kamu khawatir tak dapat menahan nafsu, maka Aku telah menghalalkan bagi kalian empat wanita. [HR. Abudaud No.1771].

Hadits Abudaud No.1771 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 1772

Sesungguhnya Fathimah adl bagian dariku & aku khawatir ia terfitnah dalam agamanya. Kemudian beliau menyebutkan besan beliau yg berasal dari Bani Abdu Syams, kemudian beliau memujinya dalam berbesanan dgn beliau. Rasulullah bersabda:
Ia berbicara kepadaku & membenarkanku, berjanji kepadaku & menepati janjinya kepadaku, sesungguhnya aku tak mengharamkan sesuatu yg halal & menghalalkan sesuatu yg haram. Akan tetapi demi Allah, tak boleh berkumpul anak wanita Rasulullah & anak wanita musuh Allah dalam satu tempat untuk selamanya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Faris, telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari 'Urwah dari Ayyub dari Ibnu Abu Mulaikah dgn khabar ini. Ia berkata; Ali menahan dari pernikahan tersebut. [HR. Abudaud No.1772].

Hadits Abudaud No.1772 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 1773

Sesungguhnya anak wanitaku adl bagian dariku, meragukannya apa yg meragukanku & menyakitiku apa yg menyakitinya. Dan pengabaran ada dalam hadits Ahmad. [HR. Abudaud No.1773].

Hadits Abudaud No.1773 Secara Lengkap

[[[]]]