Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Hadits Bahz Bin Hakim Dari Ayahnya Dari Kakeknya Radliyallahu Taala Anhuma

Hadits Ahmad 19165

Pada setiap empat puluh unta sa`imah, zakatnya adl bintu labun (seekor anak unta masuk usia tiga tahun), tak boleh dipisahkan unta itu untuk mengurangi perhitungan zakat. Barangsiapa memberinya karena mengharap pahala, ia akan mendapat pahalanya. Barangsiapa menolak untuk mengeluarkannya, kami akan mengambilnya beserta setengah hartanya (unta yg ia miliki), karena keputusan Rabb kami Azza wa Jalla. Tidak halal bagi keluarga Muhammad memakan harta (zakat) sedikitpun. +ket; sa'imah adl hewan ternak yg di gembalakan di padang rumput, tak di beri makan di kandang. [HR. Ahmad No.19165].

Hadits Ahmad No.19165 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 19166

Kalian atau salah seorang dari kalian telah mengomel sedemikian rupa, kalaulah aku lakukan yg demikian, itu tanggung jawabku bukan tanggung jawab kalian, & sekarang tolong suruh ia melepaskan tetangganya. [HR. Ahmad No.19166].

Hadits Ahmad No.19166 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 19167

Sesungguhnya Allah Tabaraka Wa Ta'ala tak menerima taubat seseorang yg kafir (murtad) setelah keIslamannya. [HR. Ahmad No.19167].

Hadits Ahmad No.19167 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 19168

Sesungguhnya orang-orang beranggapan bahwa engkau melarang kejahatan (penyimpangan), namun anda sendiri melakukannya. Lantas Nabi meneruskan pembicaraan apa yg beliau kehendaki. Kata ayah atau kakek Mu'awiyah; Maka aku menengahi keduanya dgn suatu pembicaraan, karena khawatir jangan-jangan Nabi mendengar omelan seseorang dari kaumku itu, sehingga beliau mendo'akan kecelakaan atas kaumku sehingga mereka tak akan sejahtera selama-lamanya. Nabi meneruskan ucapannya hingga orang itu memahaminya. Lantas beliau bersabda:
Biarkanlah orang-orang meneruskan omelannya atau siapalah yg mengucapkannya, demi Allah, apa yg kulakukan itu tanggung jawabku & bukan tanggung jawab mereka, & sekarang tolong lepaskan dia. [HR. Ahmad No.19168].

Hadits Ahmad No.19168 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 19169

Barangsiapa yg budaknya meminta sedikit kelebihan hartanya, namun ia menolak, maka akan didatangkan untuknya di hari kiamat seekor ular raksasa. [HR. Ahmad No.19169].

Hadits Ahmad No.19169 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 19170

Celakalah orang yg berbicara kemudian berbohong agar orang lain mentertawakannya, celakalah dia, celakalah dia. [HR. Ahmad No.19170].

Hadits Ahmad No.19170 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 19171

apa yg membuatmu melakukan hal ini (membakar diri)?.' Lak-laki itu menjawab; 'Ya Rabb-ku, karena aku takut kepada-Mu!.' Maka Allah Ta'ala pun mengampuni perbuatannya. [HR. Ahmad No.19171].

Hadits Ahmad No.19171 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 19172

Sungguh (jumlah) kalian sebanding dgn tujuh puluh umat, sedangkan kalian adl ummat yg terbaik lagi mulia diantara mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla. Antara satu tempat dgn tempat lain di surga sejauh jarak perjalanan empat puluh tahun. Dan sungguh akan datang suatu hari yg menyusahkan lagi penuh sesak. [HR. Ahmad No.19172].

Hadits Ahmad No.19172 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 19173

Kalian akan datang pada hari kiamat dalam keadaan mulut terkunci, sedangkan yg pertama kali berbicara dari anak cucu Adam adl paha & telapak tangannya (yaitu kaki & tangannya). [HR. Ahmad No.19173].

Hadits Ahmad No.19173 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 19174

Apakah hak seorang istri terhadapku?. Beliau menjawab: Kamu memberinya makan sebagaimana kamu makan, memberinya pakaian sebagaimana kamu berpakaian, tak memukul wajahnya, tak menjelekkannya & tak menghajrnya (memisahkan dari tempat tidur) kecuali di dalam rumah. [HR. Ahmad No.19174].

Hadits Ahmad No.19174 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 19175

kepada siapakah aku harus berbakti?. Beliau menjawab: Ibumu. Ia bertanya lagi; Lalu siapa?
Beliau menjawab: Ibumu. Ia bertanya lagi; Lalu siapa?. Beliau kembali menjawab: Ibumu. Ia bertanya lagi; Lalu siapa?. Beliau menjawab: Ayahmu, kemudian kerabat yg terdekat & yg dekat. [HR. Ahmad No.19175].

Hadits Ahmad No.19175 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 19176

Sungguh (jumlah) kalian sebanding dgn tujuh puluh umat, sedangkan kalian adl ummat yg terbaik & mulia diantara mereka di hadapan Allah Azza Wa Jalla. [HR. Ahmad No.19176].

Hadits Ahmad No.19176 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 19177

terhadap siteri-isteri kami, apa yg harus kami lakukan & apa yg harus kami tinggalkan?. Beliau menjawab: Isteri-siterimu adl ladang bagimu, datangilah ladang kalian dari mana saja kalian suka, jangan memukul wajahnya, jangan menjelekkannya & jangan menghajrnya (memisahkan dari tempat tidur) kecuali dalam satu rumah, kamu memberinya makan sebagaimana kamu makan, memberinya pakaian sebagaimana kamu berpakaian, bagaimana lagi, kalian juga telah bersebadan antara satu sama lain, selain sesuatu yg telah di halalkan baginya. [HR. Ahmad No.19177].

Hadits Ahmad No.19177 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 19178

kemana engkau akan menyuruhku?. Beliau bersabda:
Ke sini -seraya menunjukkan dgn tangan beliau ke arah Syam- Beliau melanjutkan: Sungguh kalian akan dikumpulkan dalam keadaan berjalan kaki & berkendaraan & wajah-wajah kalian juga akan dihela (secara berurutan atau satu persatu). [HR. Ahmad No.19178].

Hadits Ahmad No.19178 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 19179

Barangsiapa memiliki budak, lalu budak tersebut meminta (sedikit) dari kelebihan hartanya, namun ia tak memberi, maka akan didatangkan untuknya di hari kiamat seekor ular raksasa (Syuja' Al 'Aqra') yg akan merebut kelebihan (harta) yg ia tahan. [HR. Ahmad No.19179].

Hadits Ahmad No.19179 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 19180

Silahkan salah seorang diantara kalian meminta karena bala & bencana, untuk memperbaiki hubungan antara kaum, namun apabila telah mencukupi atau menyusahkan, berhentilah (dari meminta bantuan). [HR. Ahmad No.19180].

Hadits Ahmad No.19180 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 19181

dimanakah kami harus menutup aurat kami & dimana kami boleh menanggalkannya (tidak terjaga)?. Beliau bersabda:
Jagalah auratmu kecuali dihadapan istrimu atau budak wanitamu. Aku berkata lagi; Kalau dihadapan sejenis?. Beliau menjawab: Jika kamu mampu, maka jangan sampai ada orang yg melihatnya!. Aku berkata lagi; Apabila kami dalam keaadaan sendiri?
Beliau pun menjawab: Di hadapan Allah Tabaraka Wa Ta'ala kamu lebih berhak untuk malu daripada di hadapan manusia!. Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Bahz -lalu dia menyebutkan hadits yg sama- dia berkata; Dan di hadapan Allah mestinya kamu lebih berhak untuk malu, dia sambil meletakkan tangannya dikemaluannya. Telah menceritakan kepada kami Yunus dari Hammad bin Zaid berkata juga bahwa Nabi meletakkan tangannya diatas kemaluannya. [HR. Ahmad No.19181].

Hadits Ahmad No.19181 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 19182

dengan apakah Rabb kami mengutus anda kepada kami?. Beliau bersabda:
Dengan agama Islam. Aku bertanya; Wahai Rasulullah apa ciri-ciri Islam?. Beliau menjawab: Hendaklah kamu mengucapkan; Aku menyerahkan diri pada Allah dgn sepenuhnya & membuang sesembahan selain Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat. Setiap muslim dgn muslim yg lain adl haram (kehormatannya), dua saudara yg saling membela. Allah tak akan menerima taubat seseorang yg menyekutukan-Nya setelah keIslamannya secara amalan atau hingga ia memisahkan diri dari orang-orang musyrik menuju (kumpulan) orang-orang muslim, sungguh aku tak bisa menolong kalian dari Neraka, ketahuilah Tuhanku memanggilku & bertanya: Apakah engkau telah menyampaikannya kepada hamba-hamba-Ku?, aku menjawab: Wahai rabbku, sungguh aku telah menyampaikannya pada mereka. Dan agar orang yg hadir di antara kalian menyampaikan pada yg tak hadir, lalu mulut-mulut kalian akan terkunci dgn tutup, sesungguhnya inilah yg pertama kali menjelaskan (berbicara) -dan beliau bersabda; sebagai perantara- Mu'awiyah melanjutkan; Rasulullah mengisyaratkan dgn menepukkan tangannya atas pahanya. Mu'awiyah berkata; Lalu aku bertanya: Wahai Rasulullah, apakah ini perkara dari agama kita?. Beliau menjawab: Ya, ini termasuk dari perkara agama kalian, mana saja yg baik maka itu cukup bagi kalian. [HR. Ahmad No.19182].

Hadits Ahmad No.19182 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 19183

Pada setiap empat puluh unta sa`imah, zakatnya adl bintu labun (seekor anak unta masuk usia tiga tahun), tak boleh dipisahkan unta itu untuk mengurangi perhitungan zakat. Barangsiapa memberinya karena mengharap pahala, ia akan mendapat pahalanya. Barangsiapa menolak untuk mengeluarkannya, maka kami akan mengambilnya beserta setengah hartanya (unta yg ia miliki), karena keputusan Rabb kami Tabaraka wa Ta'ala. Tidak halal bagi keluarga Muhammad memakan harta (zakat) tersebut sedikitpun. +ket; sa'imah adl hewan ternak yg di gembalakan di padang rumput, tak di beri makan di kandang. [HR. Ahmad No.19183].

Hadits Ahmad No.19183 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 19184

Apakah yg membuatmu membakar diri?. Dia menjawab; Ya Rabb-ku, karena aku takut kepada-Mu!. Allah menjawab; Sesungguhnya Aku telah mendengar dirimu sangat takut & cemas. -Yazid mengatakan; Aku mendengar dirimu sangat takut, maka Allah menerima taubatnya. Bahz mengatakan; Maka aku menyampaikan hadits ini kepada Hasan & Qatadah, lalu dia menceritakan kepadaku (dengan redaksi); Fatiiba 'alaihi (lalu taubatnya di terima) atau Fataaballahu 'azza wajalla (Allah Azza Wa Jalla menerima taubatnya), terdapat keraguan pada Yahya. [HR. Ahmad No.19184].

Hadits Ahmad No.19184 Secara Lengkap

[[[]]]

Musnad Penduduk Bashrah