Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Bernadzar untuk Shalat di Baitul Maqdis

Hadits Abudaud 2875

Shalatlah di sini! Kemudian ia mengulang perkataannya kepada beliau. Kemudian Rasulullah berkata:
Shalatlah di sini! Kemudian ia mengulang perkataan kepada beliau. Maka beliau berkata:
Terserah engkau, jika demikian. Abu Daud berkata; telah diriwayatkan seperti itu dari Abdurrahman bin 'Auf dari Nabi . telah menceritakan kepada kami Makhlad bin Khalid telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim. Dan telah menceritakan kepada kami Abbas Al 'Anbary secara makna, telah menceritakan kepada kami Rauh dari Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku Yusuf bin Al Hakam bin Abu Sufyan bahwasanya dia telah mendengar Hafash bin Umar bin Abdurrahman bin Auf & Amru, & berkata Abbas bin Hannah, keduanya telah mengabarkan kepadanya dari Umar bin Abdurrahman bin 'Auf dari seseorang dari sahabat Nabi dgn hadits ini. Ia menambahkan; kemudian Nabi bersabda:
Demi Dzat yg telah mengutus Muhammad dgn kebenaran. Seandainya engkau melakukan shalat di sini niscaya hal tersebut mencukupkan bagimu shalat dari melakukan shalat di Baitul Maqdis. Abu Daud berkata; hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Anshari dari Ibnu Juraij, Ja'far bin Umar berkata; & 'Amr bin Hayyah berkata; & ia telah mengatakan; mereka berdua mengabarkan kepadanya dari Abdurrahman bin 'Auf & dari seseorang dari sahabat Nabi . [HR. Abudaud No.2875].

Hadits Abudaud No.2875 Secara Lengkap

[[[]]]