Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Meletakkan Kain Dibawah Mayit Saat di Kubur

Hadits Tirmidzi 968

yang membuat liang lahat Rasulullah ialah Abu Thalhah, & yg meletakkan kain di bawahnya ialah Syuqran mantan budak Rasulullah . Ja'far berkata; telah menghabarkan kepadaku Ubaidullah bin Abu Rafi' berkata; Aku telah mendengar Syuqran berkata; Demi Allah, sayalah yg telah meletakkan kain di bawah beliau di dalam kubur. (Ahmad bin Hanbal) berkata, Hadits yg semakna juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Abu 'Isa berkata; Hadits Syuqran merupakan hadits hasan ghorib. Ali bin Al Madini meriwayatkan hadits ini dari Utsman bin Farqad. [HR. Tirmidzi No.968].

Hadits Tirmidzi No.968 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Tirmidzi 969

Selimut beludru merah dibentangkan di bawah Rasulullah di dalam kubur. (Abu Isa At Tirmidzi) berkata; Muhammad bin Basyar berkata; pada riwayat lainnya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far & Yahya dari Syu'bah dari Abu Jamrah dari Ibnu Abbas & inilah yg lebih sahih. Abu Isa berkata; Ini merupakan hadits hasan sahih, Syu'bah meriwayatkannya dari Abu Hamzah Al Qashshab, namanya 'Imran bin Abu 'Atha`. Diriwayatkan dari Abu Jamrah Adl Adluba'i, yg namanya, Nashr bin Imran keduanya adl sahabat Ibnu Abbas. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia membenci jika dibentangkan di bawah kuburannya sesuatu. Sebagian ulama juga berpendapat demikian. [HR. Tirmidzi No.969].

Hadits Tirmidzi No.969 Secara Lengkap

[[[]]]