Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Zakat Emas dan Perak

Hadits Tirmidzi 563

Saya tak mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari kuda & hamba sahaya, akan tetapi tunaikanlah zakat perak, dari setiap empat puluh dirham dikeluarkan satu dirham. Jika jumlahnya seratus sembilan puluh, maka tak wajib mengeluarkan zakatnya, namun jika jumlahnya mencapai dua ratus dirham, maka dikeluarkan zakatnya sebanyak lima dirham. dalam bab ini (ada juga riwayat -pent) dari Abu Bakar & Amru bin Hazm. Abu 'Isa berkata, hadits ini diriwayatkan oleh Al A'masy & Abu 'Awanah serta yg lain dari Abu Ishaq dari 'Ashim bin Dlamrah dari Ali, diriwayatkan juga oleh Sufyan Ats Tsauri & Sufyan bin 'Uyainah serta yg lainnya dari Abu Ishaq dari Al Harits dari Ali. Dia berkata, saya bertanya kepada Muhammad bin Ismail tentang hadits ini, dia menjawab, keduanya menurutku merupakan hadits shahih dari Abu Ishaq. Tidak menutup kemungkinan hadits ini diriwayatkan dari keduanya ('Ashim bin Dlamrah & Al Harits). [HR. Tirmidzi No.563].

Hadits Tirmidzi No.563 Secara Lengkap

[[[]]]