Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Loyalitas itu Hak Bagi yang Membebaskan

Hadits Muslim 2761

perwalian itu untuk orang yg membebaskan budak. [HR. Muslim No.2761].

Hadits Muslim No.2761 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 2762

perwalian itu bagi orang yg memerdekakan. Setelah itu Rasulullah berdiri sambil bersabda:
Apa urusan orang-orang yg memberikan persyaratan yg tak pernah ada pada Kitabullah. Barangsiapa yg mensyaratkan suatu syarat yg tak terdapat dalam Kitabullah, maka ia tak berhak mendapatkannya, walaupun dia mensyaratkan seratus kali, kerana syarat Allah lebih berhak untuk dilaksanakan & lebih kuat. Telah menceritakan kepada kami Abu Thahir telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bin Zubair dari 'Aisyah, istri Nabi telah mengabarkan. [HR. Muslim No.2762].

Hadits Muslim No.2762 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 2763

sebab perwalian itu bagi orang yg memerdekakan. Akhirnya saya malakukannya. Tidak lama setelah itu, Rasulullah berkhutbah di waktu Isya`, setelah beliau memuji Allah dgn puji-pujian yg pantas bagi-Nya, beliau lalu bersabda:
Amma Ba'du, apa urusannya orang-orang memberikan persyaratan?
Persyaratan apa saja yg tak pernah ada pada Kitabullah Azza Wa Jalla, maka persyaratannya bathil walaupun dia mensyaratkan seratus kali, sebab Kitabullah lebih berhak untuk ditunaikan & syarat Allah lebih kuat. Lantas apa urusannya salah seorang dari kalian yg mengatakan; 'Merdekakanlah fulan dgn syarat perwaliannya masih padaku, sesungguhnya perwalian itu bagi orang yg memerdekakan. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah & Abu Kuraib keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Abu Numair. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Waki'. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb & Ishaq bin Ibrahim semuanya dari Jarir semuanya dari Hisyam bin Urwah dgn isnad ini, seperti hadits riwayat Abu Usamah, hanya saja dia dalam hadits Jabir disebutkan; Bahwa suaminya (Barirah) statusnya masih budak, lalu Rasulullah memberikan pilihan, maka dia memilih dirinya, seandainya suaminya medeka niscaya beliau tak memberinya pilihan. Dan dalam hadits mereka tak disebutkan; Amma ba'du. [HR. Muslim No.2763].

Hadits Muslim No.2763 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 2764

perwalian itu bagi orang yg memerdekakannya. Aisyah melanjutkan; Kemudian dia dibebaskan, setelah itu Rasulullah memberikan pilihan (antara dirinya atau tetap bersama suaminya yg masih budak), namun dia memilih dirinya. Aisyah melanjutkan; Suatu ketika orang-orang bersedekah kepadanya, & dia menghadiahkannya kepada kami, lalu saya memberitahukan hal itu kepada Nabi , maka beliau bersabda:
Hal itu buatnya adl sedekah, namun buat kalian adl hadiah darinya, maka makanlah. [HR. Muslim No.2764].

Hadits Muslim No.2764 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 2765

Hak perwalian itu bagi orang yg memerdekakannya. Lalu Rasulullah memberikan pilihan, saat itu suaminya adl seorang budak, & dia pernah menghadiahkan daginga kepada Aisyah, maka Rasulullah bersabda:
Sekiranya kalian membuat makanan dari daging ini. 'Aisyah berkata; Ini adl daging yg disedekahkan kepada Barirah. Maka beliau bersabda:
Daging itu untuknya adl sedekah sedangkan untuk kita adl hadiah. [HR. Muslim No.2765].

Hadits Muslim No.2765 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 2766

hak perwalian itu bagi orang yg memerdekakannya. Kemudian Rasulullah diberi hadiah sepotong daging, mereka (keluarga Nabi) berkata kepada Nabi , Daging ini disedekahkan kepada Barirah. Maka beliau bersabda:
Baginya adl sedekah sedangkan bagi kita adl hadiah. Dan dia juga diberi pilihan. Andurrahman berkata; Suaminya adl seorang yg merdeka. Syu'bah berkata; Kemudian saya bertanya kepadanya tentang status suaminya, dia menjawab; Saya tak tahu. Dan telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Utsman An Naufali telah menceritakan kepada kami Abu Daud telah menceritakan kepada kami Syu'bah dgn isnad seperti ini. [HR. Muslim No.2766].

Hadits Muslim No.2766 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 2767

suami Barirah adl seorang budak. [HR. Muslim No.2767].

Hadits Muslim No.2767 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 2768

hak perwalian adl untuk orang yg memerdekakan. [HR. Muslim No.2768].

Hadits Muslim No.2768 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 2769

hak perwalian itu untuk orang yg memerdekakan. [HR. Muslim No.2769].

Hadits Muslim No.2769 Secara Lengkap

[[[]]]