Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Memberi Pujian yang Baik untuk Mayyit

Hadits Tirmidzi 978

Wajib. Kemudian beliau menambahkan kalian adl sebagai saksi Allah di atas bumi. (Abu Isa At Tirmidzi) berkata; Hadis semakna diriwayatkan dari Umar, Ka'ab bin 'Ujrah & Abu Hurairah. Abu Isa berkata; Hadits Anas merupakan hadits hasan sahih.
[HR. Tirmidzi No.978].

Hadits Tirmidzi No.978 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Tirmidzi 979

Tidaklah seorang muslim yg disaksikan oleh tiga orang kecuali wajib baginya syurga'. (Abu Al Aswad Ad Dili) bertanya; 'Kalau dua orang?
' dia menjawab; 'Dua orang juga.' (Umar bin khaththab) berkata; 'Kami tak menanyakan kepada Rasulullah jika satu orang'. Abu Isa berkata; Ini merupakan hadits hasan sahih.
Abu Aswad Ad Dili namanya adl Zhalim bin 'Amr bin Sufyan. [HR. Tirmidzi No.979].

Hadits Tirmidzi No.979 Secara Lengkap

[[[]]]