Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Ibnu Shayyad

Hadits Muslim 5206

Beruntunglah kamu, apa kau bersaksi bahwa aku utusan Allah?
ia menjawab: Tidak, tapi kau bersaksi bahwa aku utusan Allah. Umar bin Al Khaththab berkata:
Biarkan aku membunuhnya wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda:
Bila yg kau lihat seperti itu, kau tak akan mampu membunuhnya. [HR. Muslim No.5206].

Hadits Muslim No.5206 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 5207

Aku menyembunyikan sesuatu untukmu. Ia berkata:
Asap. Lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda:
Menyingkirlah, kau tak akan melampaui kemampuanmu. Lalu Umar berkata:
Wahai Rasulullah, biarkan aku menebas lehernya. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda:
Biarkan dia, bila dia orang yg kau takuti, kau tak akan mampu membunuhnya. [HR. Muslim No.5207].

Hadits Muslim No.5207 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 5208

Apa kau bersaksi bahwa aku utusan Allah?
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda:
Aku beriman kepada Allah, malaikat & kitab-kitabNya. Beliau bertanya: Apa yg kau lihat?
ia menjawab: Aku melihat singgasana di atas air. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda:
Kau melihat singgasana iblis di atas laut. Beliau bertanya: Apa yg kau lihat?
ia menjawab: Dua orang yg jujur & seorang pendusta, atau dua orang pendusta & seorang yg juju. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda:
Ia dikaburkan, biarkanlah dia. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hubaib & Muhammad bin Abdula'la, keduanya berkata:
Telah menceritakan kepada kami Mu'tamir berkata:
Aku mendengar ayahku berkata:
Telah menceritakan kepada kami Abu Nadhrah dari Jabir bin Abdullah berkata:
Nabi Allah subhanahu wata'ala Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bertemu Ibnu Shayyad, beliau bersama Abu Bakar & Umar, sementara Ibnu Shayyad bersama anak-anak, ia menyebut seperti hadits Al Jurairi. [HR. Muslim No.5208].

Hadits Muslim No.5208 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 5209

Bukankah kau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda bahwa ia tak punya anak?
Abu Sa'id berkata:
Aku menjawab: Benar. Ibnu Shayyad berkata:
Sedangkan aku punya anak. Dan bukankah kau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda:
Dajjal tak bisa memasuki Madinah & Makkah, Abu Sa'id berkata:
Aku menjawab: Benar. Ibnu Shayyad berkata:
Sementara aku dilahirkan di Madinah & sekarang ini aku hendak ke Makkah. Abu Sa'id berkata:
Setelah itu ia berkata padaku diakhir perkataannya: Ingat, demi Allah aku mengetahui kelahiran, tempat & dimana ia (Dajjal) berada. Abu Sa'id berkata:
Ia mengacaukanku. [HR. Muslim No.5209].

Hadits Muslim No.5209 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 5210

bahwa ia (Dajjal) adl Yahudi, sementara aku telah masuk Islam. Ia meneruskan: Ia (Dajjal) tak punya anak, sementara aku punya. Ia meneruskan: Allah mengharamkannya (Dajjal) Makkah & Madinah, sementara aku telah menunaikan haji. Abu Sa'id berkata:
Ia terus berbicara hingga perkataannya menarikku, ia berkata:
Ingat, demi Allah sesungguhnya aku tahu dimana sekarang ia (Dajjal) berada, aku mengetahui ayah & ibunya. Abu Sa'id berkata:
Ada yg berkata padanya: Apa kau suka bahwa kau adl orang itu (Dajjal)?
Ia menjawab: Bila ia diperlihatkan padaku, aku tak benci. [HR. Muslim No.5210].

Hadits Muslim No.5210 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 5211

bahwa ia (Dajjal) kafir sementara aku muslim, bukankah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda bahwa ia (Dajjal) mandul sementara aku punya anak?
Dan aku tinggalkan ayahku di Madinah. Bukankah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam pernah bersabda bahwa ia (Dajjal) tak bisa memasuki Madinah & Makkah sementara aku telah meninggalkan Madinah & sekarang aku hendak ke Makkah?
Abu Sa'id Al Khudri berkata:
Hampir saja aku menerima alasannya (Abu Sha'id). Setelah itu ia berkata:
Ingat, demi Allah aku mengetahuinya (Dajjal), aku mengetahui kelahirannya & dimana sekarang ia berada. Abu Sa'id berkata:
Aku berkata padanya: Celakalah kau sepanjang hari ini. [HR. Muslim No.5211].

Hadits Muslim No.5211 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 5212

Debu surga itu apa?
ia menjawab: Debu lembut putih (seharum) kesturi, wahai Abu Al Qasim. Beliau bersabda:
Kau benar. [HR. Muslim No.5212].

Hadits Muslim No.5212 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 5213

Debu halus putih (seharum) kesturi murni. [HR. Muslim No.5213].

Hadits Muslim No.5213 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 5214

aku pernah mendengar Umar bersumpah atas hal itu di depan Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam & beliau tak mengingkarinya. [HR. Muslim No.5214].

Hadits Muslim No.5214 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 5215

Apa kau bersaksi bahwa aku utusan Allah?
ibnu Shayyad memandang beliau lalu menjawab: Aku bersaksi bahwa Tuan adl utusan kaum buta huruf. Ibnu Shayyad bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam: Apa Tuan bersaksi bahwa aku utusan Allah?
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam menolaknya lalu bersabda:
Aku beriman kepada Allah & para utusanNya. Setelah itu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bertanya: Apa yg kau lihat?
Ibnu Shayyad menjawab: Seorang jujur & seorang pendusta mendatangiku. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda padanya: Masalahnya dikacaukan padamu. Setelah itu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam berkata padanya: Aku menyembunyikan sesuatu untukmu. Ibnu Shayyad berkata:
Asap. Lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda padanya: Menyingkirlah, kau tak akan melampaui kemampuanmu. Umar bin Al Khaththab berkata:
Biarkan aku menebas lehernya, wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda padanya: Bila ia seperti itu, kau tak akan bisa menguasainya, bila tak seperti itu, tak ada baiknya bagimu membunuhnya. Salim bin Abdullah berkata:
Aku mendengar Abdullah bin Umar bekata: Setelah itu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam & Ubai bin Ka'ab Al Anshari pergi menuju kebun kurma dimana Ibnu Shayyad berada hingga beliau memasuki kebun. Beliau langsung menjaga diri dgn pelepah kurma agar tak memasang telinga supaya tak mendengar apa pun yg dikatakan Ibnu Shayyad sebelum melihatnya. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam melihatnya tengah berbaring di atas hamparan kain beludru miliknya. Ibu Ibnu Shayyad melihat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam tengah menjaga diri dgn pelepah kurma, ibunya berkata padanya (Ibnu Shayyad): Hai Shaf -nama Ibnu Shayyad- ini Muhammad. Ibnu Shayyad langsung bangun, lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda:
Andai kau membiarkannya menjelaskan. Salim berkata:
Abdullah bin Umar berkata:
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam berdiri ditengah orang-orang, beliau memuja & memuji dgn pujian yg layak baginya, setelah itu beliau menyebut Dajjal, beliau bersabda:
Sesungguhnya aku mengingatkan kalian darinya. Tidak ada seorang nabi pun melainkan telah mengingatkan kaumnya dari Dajjal. Nuh telah mengingatkan kaumnya, namun aku akan menyebutkan suatu hal pada kalian yg belum pernah dikemukakan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya: ketahuilah bahwa ia (Dajjal) buta sebalah matanya sedangkan Allah Tabaraka wa Ta'ala tak buta sebelah mata. Ibnu Syihab berkata:
telah mengkhabarkan kepadaku Umar bin Tsabit Al Anshari bahwa telah mengkhabarkan kepadanya sebagaian sahabat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda saat mengingatkan orang-orang terhadap Dajjal: Diantara kedua matanya tertulis KAFIR yg bisa dibaca oleh orang yg membenci perbuatannya atau bisa dibaca oleh setiap orang mu`min. Beliau bersabda:
Ketahuilah, sesungguhnya tak ada seorang pun dari kalian yg melihat Rabbnya 'azza wajalla hingga ia meninggal. Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Hulwani & Abdu bin Humaid keduanya berkata:
telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'id telah menceritakan kepada kami ayahku dari Shalih dari Ibnu Syihab telah mengkhabarkan kepadaku Salim bin Abdullah bahwa Abdullah bin Umar berkata:
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam pergi bersama beberapa sahabat beliau, diantara mereka ada Umar bin Al Khaththab, beliau bertemu dgn Ibnu Shayyad, seorang anak yg telah mendekati baligh, ia tengah bermain bersama anak-anak di dekat bentung bani Mu'awiyah. Ia menyebut hadits seperti hadits Yunus hingga akhir hadits Umar bin Tsabit. Disebutkan dalam hadits tersebut: Dari Ya'qub berkata:
Ubai berkata tentang sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam: Andai kau membiarkannya menjelaskan, yaitu andai ibunya membiarkannya (Ibnu Shayyad) tentu ia menjelaskan masalahnya. Telah menceritakan kepada kami Abdu bin HUmaid & Salamah bin Syabib, semuanya dari Abdurrazzaq telah mengkhabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam melewati Ibnu Shayyad bersama sahabat-sahabat beliau diantaranya Umar bin Al Khaththab, ia tengah bermain bersama anak-anak di dekat benteng bani Maghalah, ia (Ibnu Shayyad) adl anak, & seterusnya semakna dgn hadits Yunus & Shalih, hanya saja Abdu bin Humaid tak menyebut hadits Ibnu Umar tentang kepergian nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam bersama Ubai bin Ka'ad menuju kebun kurma. [HR. Muslim No.5215].

Hadits Muslim No.5215 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 5216

Sesungguhnya ia keluar dari kemarahannya. [HR. Muslim No.5216].

Hadits Muslim No.5216 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 5217

bahwa kemarahannya adl permulaan kebangkitannya (Dajjal) ditengah-tengah manusia. [HR. Muslim No.5217].

Hadits Muslim No.5217 Secara Lengkap

[[[]]]