Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Hadits Khabbab Bin Al Art Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam

Hadits Ahmad 20144

namun beliau tak menanggapi. Syu'bah berkata, Yaitu di waktu zhuhur. [HR. Ahmad No.20144].

Hadits Ahmad No.20144 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 20145

itu adl shalatnya orang yg yang penuh harap & takut. Aku memohon kepada Rabbku Tabaraka Wa Ta'ala tiga hal, lalu Allah menerima dari dua hal & menolak satu hal. Aku memohon kepada Rabbku Tabaraka Wa Ta'ala agar kita tak dibinasakan sebagaimana ummat ummat sebelum kita lalu Allah mengabulkannya, aku memohon kepada Rabbku 'azza wajalla agar musuh tak menang atas kita lalu Allah mengabulkannya, kemudian aku memohon kepada Rabbku Tabaraka Wa Ta'ala agar tak menjadikan kita pecah berkelompok-kelompok, lalu Allah tak mengabulkannya. Telah bercerita kepada kami Abdullah dia berkata, Aku mendengar bapakku berkata, 'Ali bin 'Iyas mendengar hadits ini dari Syu'aib bin Abu Hamzah dgn cara sama' (mendengar). [HR. Ahmad No.20145].

Hadits Ahmad No.20145 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 20146

Janganlah salah seorang dari kalian berangan-angan untuk mati, ' niscaya aku akan berangan-angan untuk mati. Telah bercerita kepada kami Ya'qub dia berkata, telah bercerita kepada kami Bapakku dari Shalih, Ibnu Abu Syihab berkata, telah memberitakan kepadaku Abdullah bin Al Harits bin Naufal dari Abdullah bin Khabab bin Al Arts bahwa Khabab berkata, Aku memperhatikan Rasulullah shalat hingga ketika tiba waktu fajar, Rasulullah selesai dari shalatnya. Kemudian Khabab menemuinya & berkata, Wahai Rasulullah, demi bapak & ibuku sebagai tebusanmu! Sungguh engkau telah shalat…kemudian dia menyebutkan seperti hadits Syu'bah. [HR. Ahmad No.20146].

Hadits Ahmad No.20146 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 20147

membaca ayat di shalat zhuhurnya?
' Ia menjawab, Ya. Abu Ma'mar bertanya lagi, Dari mana kalian mengetahuinya?
Ia menjawab, Dari gerakan jenggot beliau. [HR. Ahmad No.20147].

Hadits Ahmad No.20147 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 20148

Sungguh telah berlalu pada orang-orang sebelum kalian seorang yg digalikan lubang untuknya, lalu diletakkan gergaji di atas kepalanya hingga membelahnya, namun hal itu tak merubah keyakinannya. Ada yg disisir dgn sisir besi panas hingga terkoyak dagingnya, namun itu tak mengubah dari agamanya. Dan sungguh, benar-benar Allah Tabaaraka Wa Ta'ala akan menyempunakan urusan (agama) ini hingga ada seorang pengendara berjalan dari Shan'a menuju Hadarmaut dalam keadaan tak takut kepada siapa pun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kawatir kambingnya akan dimakan serigala. Akan tetapi kalian terburu-buru. [HR. Ahmad No.20148].

Hadits Ahmad No.20148 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 20149

menyuruh kami agar kain tersebut ditutupkan pada kepalanya, sementara kedua kakinya ditutup dgn daun 'Idzkhir', & kami juga ada yg menjual buahnya yaitu dgn memetiknya. [HR. Ahmad No.20149].

Hadits Ahmad No.20149 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 20150

tidak melarang salah seorang dari kita berangan-angan untuk mati, niscaya aku akan berangan-angan untuk mati. [HR. Ahmad No.20150].

Hadits Ahmad No.20150 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 20151

kamu mengetahui bacaan Rasulullah dalam shalat zhuhur & asar?
Dia menjawab, Dengan gerakan jenggot beliau. [HR. Ahmad No.20151].

Hadits Ahmad No.20151 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 20152

membaca (ayat) dalam shalat zhuhur & asar?
Ia menjawab, Ya. Ditanyakan lagi, Dengan apa kalian mengetahui bacaan Rasulullah ?
Ia menjawab, Dengan gerakan jenggot beliau. Ibnu Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sulaiman Ia berkata, Aku telah mendengar Umarah secara makna. [HR. Ahmad No.20152].

Hadits Ahmad No.20152 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 20153

Namun beliau tak menggubris keluhan kami. [HR. Ahmad No.20153].

Hadits Ahmad No.20153 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 20154

Orang yg duduk ketika terjadi fitnah adl lebih baik dari orang yg berdiri, & orang yg berdiri adl lebih baik dari orang yg berjalan, sedangkan orang yg berjalan adl lebih baik dari orang yg berlari. Kemudian Nabi melanjutkan: Jika kamu mendapati masa itu maka jadilah kamu hamba Allah yg terbunuh. Ayyub menyebutkan, Dan aku tak mengetahuinya kecuali beliau bersabda:
'Dan janganlah menjadi hamba Allah yg membunuh'. Kemudian orang-orang Khawarij itu bertanya lagi, Apakah kamu mendengar ini dari bapakmu yg telah bercerita dari Rasulullah ?
Abdullah menjawab, Ya. Perawi (lelaki dari Abdu Qais) Berkata, Kemudian mereka membawanya ke tepian sungai & memenggal lehernya, sehingga mengalirlah darahnya seakan-akan tali sandal yg tak terputus. Dan mereka juga membelah janin yg ada di perut Ummul waladnya (budak wanitanya). Telah bercerita kepada kami Abu Nadlar dia berkata, telah bercerita kepada kami Sulaiman dari Humaid bin Hilal dgn hadits yg semakna, akan tetapi dia menambahkan, Mabdzaqarra', yaitu tak berpisah. Dan Nabi bersabda:
Janganlah menjadi hamba Allah yg membunuh. Maka demikian juga yg dikatakan oleh Bahz. [HR. Ahmad No.20154].

Hadits Ahmad No.20154 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 20155

tidak melarang kami untuk berangan-angan untuk mati, sungguh aku akan menginginkannya. Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy & Ibnu Numair telah mengkabarkan kepada kami Al A'masy dari Umarah dari Abu Ma'mar berkata, Aku bertanya pada Khabab, Apakah Rasulullah …lali ia menyebutkan hadits tersebut. [HR. Ahmad No.20155].

Hadits Ahmad No.20155 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 20156

(Maka apakah kamu Telah melihat orang yg kafir kepada ayat-ayat kami & ia mengatakan: Pasti Aku akan diberi harta & anak) ' sampai ayat (seorang diri).' (QS. Maryam: 77-80). [HR. Ahmad No.20156].

Hadits Ahmad No.20156 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 20157

melarang kami untuk mengharap mati, niscaya aku akan berharap supaya mati. Sungguh telah lama sakitku ini. Kemudian ia melanjutkan perkataannya, Para sahabatku yg telah tiada, mereka tak terkalahkan leh dunia sedikitpun, namun setelah mereka kami diuji dgn sesuatu yg tak ada hasil akhirnya kecuali tanah (kematian) -Qais berkata; waktu itu Khabbab sedang membuat bangunan miliknya-. Sesungguhnya seorang Muslim akan mendapatkan pahala dari setiap yg ia nafkahkan, kecuali sesuatu yg ia jadikan dalam tanah (bangunan). [HR. Ahmad No.20157].

Hadits Ahmad No.20157 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 20158

Telah ada orang sebelum kalian yg dikubur ke dalam tanah kemudian digergaji kepalanya sehingga menjadi dua, namun hal itu tak menghalanginya dari agamanya, & ada yg disisir daging & uratnya dgn sisir besi namun hal itu tak mengahalanginya dari agamanya. Sungguh, Allah Azza Wa Jalla benar-benar akan menyempurnakan urusan ini sehingga akan ada seorang pengendara berjalan dari Madinah ke Hadarmaut tak ada yg ditakutinya kecuali Allah Ta'ala, atau khawatir kambingnya akan dimangsa oleh serigala. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yazid telah menceritakan kepada kami Isma'il, lalu ia menyebutkan makna hadits tersebut, hanya saja ada tambahan, Dunia tak menggoyahkan mereka sedikitpun, & ada yg disisir dgn sisir besi hingga terkoyak tulang dari daging & uratnya, akan tetapi hal itu tak menggoyahkan dari agamanya sedikitpun. [HR. Ahmad No.20158].

Hadits Ahmad No.20158 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 20159

Beliau lalu memerah susu kambing milik kami pada sebuah bejana besar hingga penuh & meluap. Anak perempuan Khabab berkata, Ketika Khabab tiba dia memerahnya & perahannya kembali seperti semula (sedikit). Perawi berkata, Kemudian kami katakan kepada Khabab, Rasulullah memerahnya sehingga bejana kami penuh, ketika kamu perah maka perahannya menjadi berkurang. [HR. Ahmad No.20159].

Hadits Ahmad No.20159 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 20160

Sekiranya Rasulullah tak melarang kami untuk mengharap kematian, sungguh aku akan mengharapkannya (agar segera mati). Pernah aku bersama Rasulullah tak mendapatkan satu dirham pun yg kami miliki, & sekarang kami memilki empat puluh ribu dirham. Haritsah (perawi) Berkata, Lalu diberikan kafan kepadanya, ketika melihatnyja ia menangis seraya berkata, Akan tetapi Hamzah tak memiliki sedikitpun kain kafan kecuali kain burdah yg ada buratan warna putih & hitam, jika ditutup kepalanya maka tersingkap kedua kakinya, & bila ditutupkan pada kaki tersingkap kepalanya hingga keduanya kakinya hanya ditutup dgn duan Idzkhir. [HR. Ahmad No.20160].

Hadits Ahmad No.20160 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 20161

Telah ada orang sebelum kalian yg dikubur ke dalam tanah kemudian digergaji kepalanya sehingga menjadi dua, namun hal itu tak menghalangi mereka dari agama, & ada yg disisir daging & uratnya dgn sisir besi namun hal itu tak mengahalanginya dari agamanya. Sungguh, Allah Azza Wa Jalla baner-benar akan menyempurnakan urusan ini sehingga seorang pengendara akan berjalan dari Madinah ke Hadarmaut tak ada yg ditakutinya kecuali Allah Ta'ala, atau serigala yg akan memakan kambingnya. Namun kalianlah yg tergesa-gesa. [HR. Ahmad No.20161].

Hadits Ahmad No.20161 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 20162

Sesungguhnya akan muncul di hadapan kalian para pemimpin, maka janganlah kalian membantu kezhaliman mereka, barangsiapa membenarkan kebohongan mereka niscaya tak akan minum dari air telagaku. [HR. Ahmad No.20162].

Hadits Ahmad No.20162 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 20163

Aku adl seorang pandai besi yg bekerja untuk Al Ash bin Wa'il, ketika aku datang untuk menagih gajiku, dia berkata, Tidak, demi Allah aku tak akan membayarkannya sampai kamu mendustakan Muhammad. Khabab berkata, Demi Allah, aku tak akan mendustakan Muhammad sampai kamu mati kemudian kamu dibangkitkan kembali. Al Ash bin Wa`il berkata, Apabila aku mati & dibangkitkan aku memiliki harta & anak, maka baru aku akan memberimu! Allah Tabaraka Wa Ta'ala lalu menurunkan ayat: '(Maka apakah kamu Telah melihat orang yg kafir kepada ayat-ayat kami & ia mengatakan: Pasti Aku akan diberi harta & anak) sampai ayat (seorang diri) (QS. Maryam: 77-80). [HR. Ahmad No.20163].

Hadits Ahmad No.20163 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 20164

Aku adl seorang pandai besi yg bekerja untuk Al Ash bin Wa'il, saat aku mendatanginya untuk menagih hakku, ia berkata, Aku tak akan membayarnya sampai kamu mendustakan Muhammad! Aku (Khabab) pun berkata, Demi Allah! Aku tak akan mendustakan Muhammad sampai kamu mati kemudian kamu dibangkitkan kembali. Al Ash bin Wa`il lantas & berkata, Setelah dibangkitkan akau akan memiliki harta & anak, baru aku akan berikan upahmu. Lalu turunlah ayat: '(Maka apakah kamu Telah melihat orang yg kafir kepada ayat-ayat kami & ia mengatakan: Pasti Aku akan diberi harta & anak, Adakah ia melihat yg gaib atau ia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah?) ' (QS. Maryam: 77-78). [HR. Ahmad No.20164].

Hadits Ahmad No.20164 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 20165

Tutuplah kepalanya! Lalu kedua kakinya kami tutup dgn daun idzkhir. Syaqiq (perawi) Berkata, Di antara kami ada yg buah-bahannya telah masak, lalu ia memetik & memberikannya. [HR. Ahmad No.20165].

Hadits Ahmad No.20165 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 20166

membaca ayat dalam shalat zhuhur & Ashar?
ia menjawab, Ya. Kami bertanya lagi, Dengan apa kalian mengetahuinya?
Ia menjawab, Dengan gerakan jenggot beliau. [HR. Ahmad No.20166].

Hadits Ahmad No.20166 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 20167

tidak melarang kami berangan-angan untuk segera mati, sungguh aku akan menginginkannya. [HR. Ahmad No.20167].

Hadits Ahmad No.20167 Secara Lengkap

[[[]]]

Musnad Penduduk Bashrah