Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Penjelasan Tentang Takdir

Hadits Abudaud 4071

Kaum Qadariyah adl majusinya umat ini, jika sakit maka jangan kalian jenguk mereka, & jika mati maka jangan kalian iringi jenazahnya. [HR. Abudaud No.4071].

Hadits Abudaud No.4071 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 4072

Setiap umat ada majusinya, & majusinya umat ini adl orang-orang yg mengatakan 'tidak ada takdir'. Jika ada yg meninggal dari mereka maka jangan kalian jenguk jenazahnya, & jika ada yg sakit dari mereka maka jangan kalian jengguk. Mereka adl kelompoknya Dajjal, maka telah menjadi hak Allah untuk menggabungkan mereka dgn Dajjal. [HR. Abudaud No.4072].

Hadits Abudaud No.4072 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 4073

Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah dari semua jenis tanah. Kemudian keturunannya datang beragam sesuai dgn unsur tanahnya. Ada di antara mereka yg berkulit merah, putih, hitam, & antara warna-warna itu. Ada yg lembut & ada yg kasar, ada yg buruk & ada yg baik. Dan ada tambahan dalam hadits Yahya; & ada pula di antara (sifat) itu, adapun lafadz (redaksi) hadits di atas adl riwayat Yazid. [HR. Abudaud No.4073].

Hadits Abudaud No.4073 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 4074

Tidak seorang pun di antara kalian kecuali Allah telah menentukan tempatnya; di neraka atau di surga. Dan tak seorang pun dari kalian kecuali Allah telah menentukan apakah ia menjadi bahagia atau sengsara. Seorang laki-laki lalu bertanya, Tidakkah sebaiknya jika kita berdiam diri saja mengikuti apa yg telah digariskan oleh takdir kita & meninggalkan untuk beramal. Karena Jika ia termasuk orang yg digariskan mendapat kebahagiaan maka ia akan bahagia, & jika ia termasuk orang yg digariskan mendapat kesengsaraan maka ia akan sengsara. Beliau bersabda:
Hendaklah kalian tetap beramal, sebab setiap orang akan diberi kemudahan (untuk meniti takdirnya). Orang yg ditakdirkan untuk bahagia maka ia akan dimudahkan untuk mendapatkan kebahagiaan itu, & orang yg ditakdirkan untuk sengsara maka ia akan dimudahkan untuk mendapatkan kesengsaraan. Kemudian beliau membaca: (Adapun orang yg memberikan (hartanya di jalan Allah) & bertakwa, & membenarkan adanya pahala yg terbaik (syurga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yg mudah. Dan adapun orang-orang yg bakhil & merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala terbaik. maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yg sukar) -Qs. Al Lail: 5-10-. [HR. Abudaud No.4074].

Hadits Abudaud No.4074 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 4075

Islam itu adl engkau bersaksi bahwa tak ada Tuhan yg berhak disembah selain Allah & Muhammad adl utusan-Nya. Engkau tegakkan shalat, engkau tunaikan zakat, engkau kerjakan puasa ramadhan & berhaji ke Baitullah jika mampu. Laki-laki itu berkata, Engkau benar. Umar berkata, Kami pun merasa heran kepadanya, ia yg bertanya & ia sendiri yg membenarkannya. Laki-laki itu bertanya lagi, Kabarkanlah kepadaku tentang iman?
beliau menjawab: Iman adl engkau beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, hari akhir & beriman dgn takdir; yg buruk atau yg baik. Laki-laki itu berkata, Engkau benar. Laki-laki itu melanjutkan, Kabarkanlah kepadaku apa itu ihsan?
beliau menjawab: Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat-Nya, jika engkau tak dapat melihat-Nya, sesungguhnya Ia dapat melihatmu. Laki-laki itu bertanya lagi, Kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat?
beliau menjawab: tidaklah orang yg ditanya lebih tahu dari pada yg bertanya. Laki-laki itu bertanya, Kalau begitu, kabarkanlah kepadaku tanda-tandanya?
beliau menjawab: Jika seorang budak telah melahirkan tuannya, lalu engkau melihat orang-orang yg telanjang kaki (miskin) lagi pengembala domba telah berlomba-lomba membuat bangunan yg tinggi. Umar berkata, Laki-laki itu lalu pergi, & aku tetap berdiam diri selama tiga hari. Kemudian beliau bersabda:
Wahai Umar, tahukah kamu siapa laki-laki yg bertanya itu?
Aku menjawab, Allah & Rasul-Nya lebih tahu. Beliau bersabda:
Itu adl Jibril, ia datang kepada kalian untuk mengajarkan tentang perkara agama kalian. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Utsman bin Ghiyats ia berkata; telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar & Humaid bin 'Abdurrahman keduanya berkata, Kami bertemu dgn Abdullah bin Umar, lalu kami ceritakan kepdanya tentang takdir & apa yg orang-orang katakan tentang hal itu…. lalu ia menyebutkan sebagaimana hadits tersebut. Namun ia menambahkan, ia berkata Lalu ada seorang laki-laki dari Muzainah atau Juhainah bertanya kepada Nabi , Wahai Rasulullah, bagaimana kita harus beramal?
Apakah amalan itu berdasar pada takdir yg telah berlalu atau berdasar pada sesuatu yg baru?
beliau menjawab: Berdasarkan pada sesuatu yg telah ditetapkan. Laki-laki itu, atau sebagian orang bertanya lagi, Lalu untuk apa kita beramal?
beliau menjawab: Sesungguhnya ahli surga akan dimudahkan untuk beramal dgn amalan penduduk surga, & ahli neraka akan dimudahkan untuk beramal dgn amalan penduduk neraka. Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Al Firyabi dari Sufyan ia berkata; telah menceritakan kepada kami Alqamah bin Martsad dari Sulaiman bin Buraidah dari Ibnu Ya'mar dgn hadits yg sama, bertambah & berkurang. Ia bertanya, Lalu Islam itu apa?
Beliau menjawab: Menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, puasa pada bulan ramadhan, & mandi junub. Abu Dawud berkata, Alqamah adl seorang murjiah. [HR. Abudaud No.4075].

Hadits Abudaud No.4075 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 4076

Nabi lalu manjawab salamnya. [HR. Abudaud No.4076].

Hadits Abudaud No.4076 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 4077

Jika Allah menyiksa semua makluk yg ada di langit & di bumi, maka itu bukanlah suatu kezhaliman yg Dia lakukan atas mereka, & sekiranya Dia memberikan rahmat kepada mereka, sesungguhnya rahmat-Nya adl lebih baik dari amalan yg telah mereka lakukan. Jika engkau bersedekah dgn emas sebesar gunung uhud di jalan Allah, maka Allah tak akan menerimanya hingga engkau beriman dgn takdir. Dan engkau mengetahui bahwa apa saja yg ditakdirkan menjadi bagianmu tak akan meleset darimu, & apa yg tak ditakdirkan untuk menjadi bagianmu tak akan engkau dapatkan. Jika engkau meninggal bukan di atas keyakinan yg demikian ini, maka engkau akan masuk neraka. Abu Ad Dailami berkata, Kemudian aku mendatangi Abdullah bin Mas'ud, lalu ia mengatakan seperti itu pula. Aku lalu mendatangi Hudzaifah Ibnul Yaman, lalu ia mengatakan seperti itu pula. Kemudian aku mendatangi Zaid bin Tsabit, lalu ia menceritakan kepadaku sebuah hadits Nabi seperti itu pula. [HR. Abudaud No.4077].

Hadits Abudaud No.4077 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 4078

Pertama kali yg Allah ciptakan adl pena, lalu Allah berfirman kepadanya: Tulislah! pena itu menjawab, Wahai Rabb, apa yg harus aku tulis?
Allah menjawab: Tulislah semua takdir yg akan terjadi hingga datangnya hari kiamat. Wahai anakku, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda:
Barangsiapa meninggal tak di atas keyakinan seperti ini maka ia bukan dari golonganku. [HR. Abudaud No.4078].

Hadits Abudaud No.4078 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 4079

Adam & Musa saling berargumentasi. Musa berkata, Wahai Adam, engkau adl bapak kami, engkau telah merugikan kami & engkau telah menjadikan kami keluar dari surga! Adam menjawab, Wahai Musa, Allah telah memilih & memberimu kitab Taurat, kenapa engaku menyalahkan aku atas suatu perkara yg Allah telah tetapkan terhadapku empat puluh tahun sebelum aku diciptakan?
Maka Adam dapat mengalahkan Musa. Ahmad bin Shalih menyebutkan dari Amru, dari Thawus, ia mendengar dari Abu Hurairah. [HR. Abudaud No.4079].

Hadits Abudaud No.4079 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 4080

Adam mengalahkan Musa, Adam mengalahkan Musa. [HR. Abudaud No.4080].

Hadits Abudaud No.4080 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 4081

Sesungguhnya jika Allah menciptakan seorang hamba untuk masuk ke dalam surga maka Ia akan menjadikannya beramal dgn amalan penduduk surga, sehingga ia mati dgn amalan penduduk surga lalu memasukkannya ke dalam surga. Dan jika Allah menciptakan seorang hamba untuk masuk ke dalam neraka maka Ia akan menjadikannya beramal dgn amalan penduduk neraka, sehingga ia mati dgn amalan penduduk neraka lalu memasukkannya ke dalam neraka. Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Mushaffa berkata, telah menceritakan kepada kami Baqiyyah ia berkata; telah menceritakan kepadaku Umar bin Ju'tsum Al Qurasyi ia berkata; telah menceritakan kepadaku Zaid bin Abu Unaisah dari Abdul Hamid bin 'Abdurrahman dari Muslim bin Yasar dari Nu'iam bin Rabi'ah ia berkata, Aku sependapat dgn Umar Ibnul Khaththab dgn hadits ini, namun hadits Malik lebih lengkap. [HR. Abudaud No.4081].

Hadits Abudaud No.4081 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 4082

Anak kecil yg dibunuh oleh Khidhir ditakdirkan untuk menjadi kafir, jika ia tetap hidup maka ia akan berlaku zhalim kepada kedua orang tuanya & berlaku kufur. [HR. Abudaud No.4082].

Hadits Abudaud No.4082 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 4083

bersabda tentang firman Allah: (dan adapun anak itu, maka kedua orangtuanya adl orang-orang mukmin) -Qs. Al Kahfi: 80-. Beliau mengatakan: Anak itu telah ditakdirkan untuk menjadi kafir. [HR. Abudaud No.4083].

Hadits Abudaud No.4083 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 4084

beliau bersabda:
Khidhir melihat seorang anak kecil yg sedang bermain dgn anak-anak yg lainnya, lalu ia memegang kepala anak tersebut & membunuhnya. Musa bertanya, Mengapa kamu bunuh jiwa yg bersih?
-Qs. Al Kahfi: 74-. [HR. Abudaud No.4084].

Hadits Abudaud No.4084 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 4085

Sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian terhimpun dalam perut ibunya selama empat puluh hari. Kemudian menjadi segumpal darah selama waktu itu juga (selama empat puluh hari juga), kemudian menjadi segumpal daging selama waktu itu juga, kemudian diutus seorang malaikat & diperintahkan untuk mencatat empat perkara; lalu ditulislah rizkinya, ajalnya, amalnya, sengsara atau bahagia. Setelah itu, ditiupkan ruh kepadanya. Sungguh, salah seorang dari kalian beramal dgn amalan penduduk surga hingga batas antara dirinya dgn surga hanya sejengkal, namun takdir telah mendahuluinya, ia pun melakukan amalan penduduk neraka hingga ia masuk ke dalam neraka. Dan salah seorang dari kalian beramal dgn amalan penduduk neraka hingga batas antara dirinya dgn neraka hanya sejengkal, namun takdir telah mendahuluinya, ia pun melakukan amalan penduduk surga hingga ia masuk ke dalam surga. [HR. Abudaud No.4085].

Hadits Abudaud No.4085 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 4086

Setiap orang akan dimudahkan menuju garis yg telah ditentukan. [HR. Abudaud No.4086].

Hadits Abudaud No.4086 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 4087

Janganlah kalian duduk bersama orang-orang yg menolak takdir & jangan kalian serahkan perkara itu kepada hakim mereka. [HR. Abudaud No.4087].

Hadits Abudaud No.4087 Secara Lengkap

[[[]]]