Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Memerdekakan Budak, Namun Tak Punya Harta Apa-apa Ketika Wafat

Hadits Tirmidzi 1284

ada orang Anshar memerdekakan enam budak miliknya ketika hendak meninggal dunia namun ia tak memiliki harta selain mereka, maka hal itu disampaikan kepada Nabi , lalu beliau mengatakan perkataan yg keras kemudian memanggil & memberikan bagian mereka, setelah itu beliau mengundi di antara mereka & memerdekakan dua orang & menjadikan budak lagi empat orang. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abu Hurairah. Abu Isa berkata; Hadits Imran bin Hushain adl hadits hasan shahih & telah diriwayatkan dari jalur lain dari Imran bin Hushain. Hadits ini menjadi pedoman amal menurut para ulama dari kalangan sahabat Nabi & selain mereka, ini adl pendapat Malik, Asy Syafi'i, Ahmad & Ishaq, mereka membolehkan menggunakan undian dalam masalah ini & masalah lain. Adapun sebagian ulama dari Kufah & selain mereka tak membolehkan undian, mereka berpendapat; Dimerdekakan bagian sepertiga dari setiap budak & ia diperkerjakan pada sepertiga harganya. Abu Al Muhallab bernama Abdurrahman bin Amr Al Jarmi, ia bukan Abu Qilabah terkadang dipanggil Mu'awiyah bin Amr. Abu Qilabah Al Jarmi bernama Abdullah bin Zaid. [HR. Tirmidzi No.1284].

Hadits Tirmidzi No.1284 Secara Lengkap

[[[]]]